Akcija!

Oro kondicionierius/ šilumos siurblys oras-oras SAMSUNG bevėjis Nordic Elite-Geo 3.5kw AR12TXCACWKNEE/ AR12TXCACWKXEE (-30°C)

Original price was: €2,100.00.Current price is: €1,610.00.

 Samsung

Prekės kodas: AR12TXCACWKNEE – AR12TXCACWKXEE

Nordic Split WindFree su Wi-Fi. Šildymas iki -30oC.

Garantija: 3 metai

Prieinamumas: pristatome per 2-4 d.d. Jeigu prekės nėra sandėlyje, pristatymas gali užtrukti iki 4-6 savaičių.

Aprašymas

Jaus­­­­­kite malo­­­­­nią vėsą, o ne šaltį („Wind-Free™ Cooling“). Mėgau­ki­tės malo­­­­­nia vėsa naudo­dami „Wind-Free™ Cooling“ režimą. Šis reži­­­­­mas švel­niai, toly­giai ir tyliai paskirsto orą per tūks­ta­n­čius mikro ­angų, kurios yra pasi­­­­­­­ski­r­s­čiu­sios per visą kondi­cio­nie­riaus prie­kinį korpusą. Pažangi oro srovės tech­­­­­no­lo­gija taip pat toly­giau atvė­sina plate­s­nes ir dide­s­nes pata­l­pas. Su šia tech­­­­no­lo­gija niekada nebe­­­­jau­site nema­lo­nių ir šaltų oro gūsių.Taupy­­­­­kite kiek­vieną dieną naudo­dami „Wind-Free™ Cooling“ režimą. Įjun­­­­­gus „Wind-Free™“ vėsi­nimo režimą, lauke esan­tis įren­gi­nys suva­r­toja itin nedaug ener­gi­jos.

Nordic serija. „Sam­sung“ N-seri­jos kondi­cio­nie­riai pritai­­kyti šalte­s­niam klima­tui, todėl leng­vai veikia prie žemų tempe­ra­tūrų. Šis mode­lis gali šildyti pata­l­pas esant –30°C.

Valdy­­­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (inte­­­­gruo­tas Wi-Fi modu­lis). Valdy­­­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­­­rių vos vienu prisi­­­­­lie­timu.

Jude­sio juti­k­lis. Vėsi­n­­kite namus efek­ty­viai, nesvarbu, kur esate. Jei per 20 minu­čių jude­sio juti­k­lis neap­­tinka jokio jude­sio, jis auto­­ma­ti­š­kai įjun­gia ener­giją taupantį „Wind-Free™“ režimą. Be to, galite nusta­tyti, kad įren­gi­nys nepūstų oro į jus arba prie­ši­n­gai – vėsa sektų Jus ten, kur eisite.

„Tri-care“ filt­ras. Palai­ky­­kite gerą oro būklę ir puikų šilu­mo­kai­čio veikimą naudo­dami „Tri-care“ filtrą. Trijuose šio įtaiso sluok­s­niuose yra itin tankus filt­ras, sure­n­ka­n­tis dide­les dulkių dale­les, skai­du­las ir gyvūnų plau­­kus. Be to, vienas iš filtrų paden­g­tas ceolitu, kuris sulaiko itin smul­­kias dale­les ir padeda apsi­­sau­goti nuo virusų, bakte­­rijų ir aler­genų.

Grei­tas atša­l­dy­­­­mas (,, Fast Cooling”). Šis reži­­­­mas grei­tai atvė­sina patalpą nuo kampo iki kampo. Skai­t­me­ni­nio inve­r­te­­­­rio „Boost“ tech­­­­no­lo­gija atvė­sina orą 43 % grei­čiau. Be to, pažangi įren­gi­nio kons­t­ru­k­cija pasi­­­­žymi 15 % dide­s­niu venti­lia­to­riumi, 18 % platesne anga ir 31 % plate­s­niais spar­nais. Tad oras paski­r­s­to­­­­mas toliau ir plačiau – net iki 15 metrų.

Mėgau­ki­tės išma­ne­­­­s­niu gyve­nimu („AI Auto Comfort“). Mėgau­ki­tės išma­ne­­­­s­niu gyve­nimu naudo­dami „AI Auto Comfort“. Ši funk­cija auto­­­­­ma­ti­š­kai anali­zuoja kamba­­­­­rio sąly­gas, įren­gi­nio naudo­jimo įpro­čius ir opti­mi­zuoja įvai­rius reži­mus. Atsi­­­­­­­žve­l­g­da­­­­mas į varto­tojų pagei­dau­jamą vidaus patalpų tempe­ra­tūrą ir faktinę lauko tempe­ra­tūrą, įren­gi­nys auto­­­­ma­ti­š­kai persi­­­­ju­n­gia į tinka­miau­sią režimą, siek­da­­­­mas išlai­­­­kyti opti­ma­lias kamba­­­­rio sąly­gas.

Leng­vai valo­­­­­mas anti­ba­k­te­ri­nis filt­ras („Easy Filter Plus“). Efek­tyvų oro kondi­cio­nie­riaus darbą galima užti­k­rinti įdedant mažiau pastangų. Filt­rai yra išorės viršuje, todėl juos paprasta išimti ir išva­lyti. Tankus tink­le­lis palaiko šilu­mo­kai­čio švarą, o anti­ba­k­te­rinė danga padeda apsi­­­sau­goti nuo oru plin­ta­n­čių pavo­jingų teršalų.

Auto­­­ma­ti­nis išsi­­­va­ly­­­mas. Palai­­­kyti oro kondi­cio­nie­riaus vidaus švarą nerei­­­kia jokių pastangų! Šilu­mo­kai­čiui baigus darbą „Auto Clean“ funk­cija auto­­­ma­ti­š­kai išdžio­­­vins įren­ginį. Ji paša­lina drėgmę per 10–30 minu­čių pūsdama orą. Taip apsi­­­sau­goma nuo bakte­­­rijų sankaupų ir nema­lo­nių kvapų.

Mėgau­ki­tės geru miegu. „Good Sleep“. Mėgau­ki­tės geru miegu kiek­vieną naktį! „Good Sleep“ reži­­­mas auto­­­ma­ti­š­kai valdo tempe­ra­tūrą ir pritaiko ją taip, kad per kiek­vieną jūsų miego ciklą apli­n­­­kos sąly­gos būtų idea­­­lios. Tad galite išnau­doti kiek­vieną miego minutę ir pabusti puikiai pail­­­sėję. Be to, šis reži­­­mas naudoja mažiau ener­gi­jos nei įprasto vėsi­nimo reži­­­mas.

Taupo ener­giją, pini­­­gus, bet vėsina efek­ty­viai (ECO reži­­­mas). Taupo ener­giją, bet vis tiek palaiko vėsą. Paly­ginti su įprastu režimu, ECO režimu naudo­jama mažiau komp­re­so­riaus galios, taigi suma­žėja ener­gi­jos suva­r­to­ji­­­mas. Kai lauke nėra itin karšta, galima vėsinti efek­ty­viau, taupant tiek ener­giją, tiek pini­­­gus.

Įren­gi­nys turi venti­lia­to­riaus (Fan) ir tylos (Quiet) reži­mus.

Vidinio bloko modelisAR12TXCACWKNEE
Išorinio bloko modelisAR12TXCACWKXEE
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C-30~24
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C-15~46
Wi-FiYra
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz1 / 220-240 / 50
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW0.8/4.0/7.3
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW0.9/3.5/4.8
Minimali šildymo galia, kW0.8
Minimali šaldymo galia, kW0.9
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW0.18/0.885/1.45
Nominali šildymo galia, kW4
Nominali šaldymo galia, kW3.5
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW0.15/0.94/2.28
Maksimali šildymo galia, kW7.3
Maksimali šaldymo galia, kW4.8
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A1.2/4.1/6.4
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A1.0/4.4/10.0
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW0.94
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW0.89
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min10.6/9.1/7.1
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min45
Nominali šildymo darbinė srovė, A4.4
Nominali šaldymo darbinė srovė, A4.1
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m15
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m8
Šaltnešio tipasR32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg/tCO2e0.965/0.65
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )15g (>5m)
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )OUT
Šildymo energijos klasėA+++
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm601.7
Šaldymo energijos klasėA+++
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm309.9
Kompresoriaus galia, kW4.09
Šildymo naudingumo koeficientas, COP4.26
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER3.95
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP5.1
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER8.5
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)40.0/-/17.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)46/-
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm889x299x215
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm790x548x285
Vidinio bloko svoris, kg10.4
Išorinio bloko svoris, kg33
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm (inch)6.35 (1/4″)
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm (inch)9.52 (3/8″)
Elektros maitinimo kabelis, mm23G X 2.5 mm²
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Rekomenduojamas saugiklis, A16
Kompresoriaus tipasS-Inverter
Kompresoriaus modelisKTN130D42URF
Kompresoriaus tepalų tipasPOE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc350

Papildoma informacija

Svoris60 kg
Gamintojas

Samsung

Galia (kW)

3-5

Produkto tipas

Oras – oras šilumos siurbliai/oro kondicionieriai

Šaldymo galia (oras oras) kw

3 – 4 kW

Šildymo galia (oras oras) kw

3 – 4 kW

Spalva

Balta